Stubbfräsning

Den av Skog och Mark anlitade entreprenör för gallring av brandgator har investerat i en stubbfräs och erbjuder medlemmar i Ramsdal att komma in med beställning om så önskas.

Vänligen kontakta entreprenören direkt:
Mikael Herau
Herau’s Röjkraft
070-366 91 03

MVH
Styrelsen/Skog och Mark

Information om slutbesiktningen

Slutbesiktningen efter grävarbeten på ekonomiska föreningens mark av EON och IP Only är framskjutet cirka en månad.

De fastighetsägare som tecknat avtal med IP Only och är missnöjda med återställning på sin egen fastighet hänvisas till kontakt med IP Only, då avtal har skett personligen med dessa. De fastighetsägare som ännu inte blivit kontaktade för grävning av fiberslang på egen fastighet hänvisas till kontakt med Copiad, Robert Mastnak, 072-8564975.

/Styrelsen
2018-10-29

Vatten och avlopp

Föreningen har 8 djupborrade källor där flertalet är över 80 meter djupa. I varje källa sitter en pump, som pumpar vatten till vårt centrala vattenverk. Detta sammantaget ger att vid optimala förhållande kan källorna tillsammans ge ca. 300 m3 / dygn.

Vattenverkets inre bassäng rymmer 50 m3, 2 yttre bassänger rymmer ytterligare 50 m3.
I vattenverkets bassänger renas vattnet från tyngre partiklar genom sedimentering och pumpas sedan genom en bakteriedödande UV-rening vidare ut i ledningssystemet. Vid misstanke om bakterietillväxt i vattnet eller ingrepp i ledningsnätet tillsätts även klor.

Vattenverket är helautomatiserat och styrs genom ett Dupling system, entreprenören får vid fel på systemet, larm via SMS. Föreningen är ålagd av tillsynsmyndigheten att ta vattenprov vid fyra tillfällen per år för att säkerställa att vattnet uppfyller kraven. Prov tages på inkommande råvatten, utgående vatten från reningsverket samt hos användare. Kopia på vattenproverna sänds till Söderköping Miljö-Hälsa. Tillsynsmyndigheten (Söderköping Miljö-Hälsa) kontrollerar 1 gång om året att vi följer vår kvalitetsplan.

Continue reading ”Vatten och avlopp”

Hanteras av Teknet

Up ↑