2020 är året då mycket inte är sig likt i Ramsdal

  • Eldningsförbud i hela Östergötland from 24 april
  • Valborgsfirandet ställs in
  • Årsmötesdeltagande med restriktioner 16 maj utanför Tomtkontoret
  • Midsommarfirandet ställs också in

Vi vet ju alla nu att det här året präglas av risken för smittspridning av viruset Covid-19.

Styrelsen har med detta i åtanke blivit tvungna att ta beslut om flera viktiga åtgärder för att hjälpa oss alla att följa de rekommendationer och förbud som våra myndigheter tagit fram denna vår.

Den första punkten har ju inget med smittspridning att göra men Länsstyrelsen har upprättat eldningsförbud i hela Östergötland from den 24 april 2020. Följ gärna information och råd på räddningstjänstens hemsida. www.rtog.se

Valborgsfirandet vid Gropviken ställs in helt och hållet. Ingen brasa och ingen korvgrillning.

Den 16 maj är det årsmöte utanför Tomtkontoret i Ramsdal. Du har möjlighet att anlita ett ombud som företräder dig med fullmakt eftersom antalet medlemmar på plats måste begränsas. Länk för fullmakt Anmälan till ekf@https://ekf.ramsdal.se för att delta på plats är obligatorisk.

Det traditionsenliga och härliga midsommarfirandet måste också ställas in. Vi kan inte låta de medlemmar som skulle ha ansvarat för årets evenemang, att förbereda och planera för ett evenemang som vi riskerar att behöva ställa in i sista sekund. Vi hoppas att arrangörerna på Strömhagsvägen och Rödmossevägen står ut med att vänta till nästa år.

Vi har faktiskt glädjande information också!

-Både simskola och fotbollsskola kommer att genomföras i sommar
Även om vi kanske måste begränsa antalet entusiastiska föräldrar i samband med aktiviteterna. Men det återkommer vi till när det blir aktuellt!

Nu kan Du vara med och utveckla fritidsaktiviteterna i Ramsdal!

Kanske har du i handlingarna inför Ekonomiska föreningen S:t Annas skärgård sett att styrelsen föreslår medlemmarna att bilda en Idrottsförening?

Informationsmöte kommer att hållas lördagen den 23 maj klockan 11.00 vid
Tomtkontoret. På grund av Coronapandemin kommer mötet att hållas utomhus. Vi ber dig som vill komma att anmäla dig till:

Mats Sternhag
Mobil: 070 52 02 998
Mejl: matssternhag@gmail.com
Allt för att vi ska följa myndigheternas regler vad gäller antal deltagare i möten i dessa tider!

På mötet kommer styrelsen presentera bakgrunden till idén att bilda en
idrottsförening. Vi kommer även att presentera hur styrelsen tänkt sig att
idrottsföreningen ska fungera. Du har nu möjlighet att vara med och forma framtidens idrotts- och fritidsverksamhet i Ramsdal. Styrelsen har en idé men den är inte huggen i sten utan ska formas av medlemmarna i föreningen!

Så varmt välkommen till ett kreativt försommarmöte kring idén om en Idrottsförening!

Viktig information gällande närvaro vid årsmöte 2020

Med anledning av det rådande läget, med hög risk för smittspridningen av coronaviruset och de rekommendationer som svenska myndigheter uppmanar till, så har styrelserna i Ekonomiska Föreningen i S:t Anna skärgård och Ramsdals vägföreningen vidtagit åtgärder för att reglera antalet närvarande medlemmar på årsmötet den 16 maj utanför Tomtkontoret i Ramsdal.

Regeringen har den 26 mars 2020 beslutat en lagrådsremiss med förslag till tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor. Se gärna https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalliga-regler-for-att-minimera-antalet-fysiska-deltagare-vid-bolags–och-foreningsstammor/ Den nya lagen föreslås träda i kraft 15 april. Den ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Man måste alltså enligt lag genomföra årsmötet för att årsredovisningen ska komma in till Bolagsverket i rätt tid. Det går enligt Bolagsverket inte att skjuta fram årsmöten. Se även https://bolagsverket.se/om/oss/corona/fragor-och-om-att-halla-bolags-eller-foreningsstämma-med-
anledning-av-coronaviruset-1.20704

För våran del innebär detta att antalet medlemmar på mötet, med hänsyn till risken för smittspridning inte får överstiga 50 personer. Ingen medlem förutom styrelserna behöver delta vid stämman och den som vill har möjlighet att göra sin röst hörd genom att lämna den skriftliga fullmakten till ett ombud. Fullmakten finns bifogad i detta utskick och även tillgängligt för utskrift på föreningarnas hemsidor www.ramsdalsvagforening.se eller www.https://ekf.ramsdal.se.
Ombudet ska vara medlem i föreningen och kan till skillnad från tidigare vara ombud för flera. Ombudet för sedan din talan under hela mötet så det är viktigt att ni är överens och har läst
igenom de förslag som ska röstas igenom.

Du som är ombud bör inte tillhöra någon av de riskgrupper som myndigheterna vill att vi skyddar extra från risken att smittas av virus.

Mötet kommer i år att hållas utomhus vid tomtkontoret och vi vädjar till deltagarna att hålla avstånd från varandra och hosta och nysa i armvecket.

Eftersom vi måste begränsa antalet mötesdeltagare så ska ombudet anmäla sig till styrelsen för att kunna få delta på stämman. Det gör man enklast via mejl till ekf@https://ekf.ramsdal.se eller till Hans Adamsson 070–541 49 75.

Om myndigheterna efter dagens datum ändrar rekommendationerna kan formen för årsmötet att komma att ändras. Vi återkommer naturligtvis då till alla medlemmar med vidare information. Vi ber er därför att kontinuerligt följa och sprida den information som publiceras på hemsidorna www.https://ekf.ramsdal.se och www.ramsdalsvagforening.se

Vänligen
Styrelserna för
Ramsdals vägförening och Ekonomiska föreningen i S:t Anna skärgård

Information från styrelserna

Styrelserna i Ekonomiska föreningen och i Vägföreningen har gemensamt träffats och beslutat om hur våra respektive årsmöten ska hanteras den 16 maj. Information om detta kommer via post hem till varje medlem tillsammans med årsmöteshandlingarna. Just nu är dessa på upptryck. Vi kommer även att publicera handlingarna på hemsidan när postutskicket är på väg.

Vi har även beslutat att ställa in årets Valborgsmässofirande vid Gropviken.

Styrelserna följer regeringens och myndigheternas råd och har beredskap för att snabbt kunna ändra och ställa om olika aktiviteter som var planerade. Vi ber er därför att följa hemsidan, och även förmedla information till vänner i området som kanske inte har tillgång till dator och Facebook. Allt som styrelserna publicerar läggs även upp på vår egen Facebooksida: Ramsdal – Officiella.

Vi ber även alla att tänka på om det finns någon i området som är i riskgrupp och nu kan behöva en hjälpande hand med inköp etc – ta gärna kontakt via telefon och fråga om man kan hjälpa till!

Vänliga hälsningar,
Styrelserna i Ramsdal

Hanteras av Teknet

Up ↑