Vi har 120 hektar skogsmark, som ägs gemensamt. Vi har också 21 hektar åker och fyra hektar betesmark, som vi arrenderar ut. Skogen är mycket varierande. Inom området finns några av Skogsvårdsstyrelsen identifierade nyckelbiotoper med ett flertal arter, inte minst bland kryptogamerna. Vi har dessutom ett antal gamla inägor att sköta.
För att säkerställa en kontinuerlig skötsel av vår skog har vi en skogsbruksplan. Den utgör basen för skogsskötseln. Varje år tar styrelsen beslut om omfattning och inom vilka områden eventuell avverkning ska ske.

Skogsavverkning
Skogsavverkning sker kontinuerligt vintertid för att säkra en bra och frisk skog att nyttja i flera generationer, sly lämnas kvar av fler anledningar bland annat att skydda tallplantor och ge föda åt våra vilda klövdjur så att de i mindre mån äter i våra trädgårdar.
Ris och grenar lämnas till viss del kvar i våta marker för att återföra näring till återväxt.

Ristippar
Lägg allt ris på risupplagsplatserna.
Ristipp finns vid Hamnvägen strax före Lillskogen och invid fotbollsplanen, efter infarten till Strömmenvägen.
Riset säljs till biobränsle av föreningen.
OBS!
Rotstubbar, kubb kortare än 50 cm ska ej kastas på risupplagen utan på kommunens återvinningscentraler i Söderköping eller Valdemarsvik..