Styrelse och kontaktvägar
Ekonomiska Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare samt budgetansvariga för tre arbetsgrupper med tre olika ansvarsområden.

  1. Vatten och avlopp:
    Ansvarar för vatten- och reningsverken med tillhörande ledningsnät.
  2. Fritid, badplatser och badbryggor:
    Ansvarar för badplatser, simskola, fotbollsträning, Valborgs- och Midsommarfirande samt badbryggor och fiskefrågor.
  3. Skog, mark, fastigheter samt elkraft:
    Ansvarar för allt område, som ej är väg, fritidsgruppens ansvar eller avstyckad tomtmark.

Vid infarten till området finns en anslagstavla med utrymme för både föreningsmeddelanden och annan information.

Meddelanden från styrelsen sätts också upp på tomtkontorets vägg och på anslagstavlorna vid brevlådorna. Dessa anslagstavlor får endast användas för föreningsmeddelanden. Mejlutskick görs under året till medlemmar. Den mesta informationen kan hittas här på webben.

Avgifter 2023
Medlemsavgift: 2 400 kr
Avloppsavgift: 3 400 kr
Året runt vatten: 2 000 kr
Fakturering med 1 950 kr sker 25 jan, 25 april, 25 juli och 25 okt.
Sista betalningsdag är den 25 feb, 25 maj, 25 aug och 25 nov.

Stadgar, områdesregler, råd och tips

Stadgar:
Läs Ekonomiska föreningens stadgar här.

Adressändringar och uppdateringar av adressregister:
Vi har ingen automatiskt uppdatering av vårt medlemsadressregister utan varje fastighetsägare måste uppge vilken adress man vill ha registrerad för att få våra utskick. Vanligast är kallelse till årsmötet.
Dessutom vill vi ha mejladress för en effektiv kommunikation av fakturor och annan information. Vid behov är även ett telefonnummer också bra att ha för föreningen. Inget av dessa uppgifter delas av oss till andra än vår fakturahanterare.
Ny ägare: använd formuläret via länken ”Ny ägare”.
Meddela personnummer för erhållande av E-faktura: använd formuläret via länken ”Personnummer”.
Övriga uppdateringar/adressändringar: använd formuläret via länken ”Ändring i medlemsregistret”.

Anslagstavlor:
Anslagstavlorna vid vägarna är avsedda för föreningens information till medlemmar och får inte användas för privat annonsering eller dylikt. Vid infarten till området finns dock en större anslagstavla med utrymme för både föreningsmeddelanden och medlemmmars egna anslag.

Bredband

Här i Ramsdal har vi möjlighet till Bredband. Många är redan anslutna. Ni som inte har fiber draget från gatan in till huset har förmodligen inte begärt och betalat anslutningsavgiften. Det har tidigare kostat 19.900 kr men vad det kostar nu vet vi inte. Ni måste börja kontakta IP Only nedan. Sedan tillkommer kommunikationskostnaden och tillvalstjänster när ni valt operatör/er.

Vid privatkundsärenden, som t ex att beställa en anslutning eller reklamera en grävning, kontakta IP-Only:

IP-Onlys kundtjänst
Telefon: 0200-43 00 00
E-post: kundservice@ip-only.se
https://kundservice.ip-only.se/org/ip-only/

Bryggor och båtar:
Båtbryggorna är varje brygglags gemensamma egendom. Upptagningsramp för båtar finns i Gropviken. Rampen är endast för iläggning och upptagning av medlemmars båtar. Båtar får inte övervintras inom strandområdet för båtrampen. Uppläggning av båtar för övrigt får inte göras vid strand, undantag är småbåtar.
Båtarna skall vara märkta med fastighetsbeteckningen. Parkering av bilar inom hela slipområdet är förbjudet.

Eldning:
Angående eldning utomhus har Söderköpings kommunen utfärdat anvisningar. I korthet innebär dessa att eldningsförbud gäller.

Fiskeregler:
Spöfisket är fritt i hela skärgården. Vill du veta mer om vad som gäller inom vårt område så gå in på menyn Fritid och läs mer om fiskereglerna där.

Frågor, idéer och synpunkter:
Styrelsen tar gärna till sig idéer, synpunkter och frågor från
medlemmarna.
För att vi ska ta upp detta i styrelsen så måste den lämnas skriftligt
och vara undertecknad av den/de som lämnar in det med namn och helst
även med vägadress i Ramsdal.
Använd gärna blanketten som dels finns under Allmänt eller den som
finns under Fritid

Föreningens marker:
Vi har inom föreningen ungefär 120 hektar skogsmark, som ägs gemensamt och förvaltas genom den valda styrelsen. Vi har också 21 hektar åker och 4 hektar betesmark, som vi arrenderar ut. Föreningens mark, inklusive våra rågångar, får inte användas som upplagsplats för båtar, husvagnar eller som skrotupplag. Boende hjälps åt att sköta delar av våra marker, läs mer här.

Naturvårdsavtal:
Inom Ramsdal finns områden för vilka Naturvårdsavtal har träffats. Inom både biotopskyddet och naturavårdsområdena råder förbud mot åverkan på naturen.
Det innebär t.ex. att inga vindfällen får tas om hand, julgran får inte huggas och ingen gallring eller röjning får ske utan Länsstyrelsens tillstånd.

Camping är förbjudet vid badplatserna. Hundar får inte vistas eller rastas vid Gropvikens eller Sandfjärdens badplatser. Hundägarna kan däremot rasta sina hundar i hundbadet vid Jolleviken och i Gropviken.

Risupplagsplats:
Risupplagsplats finns inom området för ris och grenar. Skyltar finns för var grenar respektive ris skall lämnas. Observera att stubbar och träd får inte lämnas vid risupplagsplatsen.

Valborg och Midsommar:
Ansvaret för organisering och genomförande av Valborg och Midsommar ligger på områdets olika vägar i ett rullande schema. Samordningen av detta ligger på Fritidsgruppen. Läs mer om detta under menyn Fritid, där finner du även vilka vägar som ansvarar för årets firande.

Välkommen till Ramsdal
Vi som bor här tror det är viktigt med en god start och att nya medlemmar i vår förening känner sig välkomna. Föreningen har gjort en sammanfattning av det som är bra att känna till plus lite allmänt om området.

Välkommen till Ramsdal (pdf dokument nedan) är ett levande dokument och kommer att uppdateras med jämna mellanrum. Samtliga boende har fått det via mejl