Styrelsens mål, organisation och arbetsuppgifter

Styrelsens verksamhet regleras i lagen om ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar antagna på ordinarie föreningsstämma 2022-04-09

Styrelsens arbete sker i tre självständiga arbetsgrupper:

 • Vatten och avlopp (se mer under V/A rollen)
 • Skog och mark (se mer under SoM rollen)
 • Fritid (se mer under Fritidsrollen)

medan ekonomi och budgetfrågor, policy och riktlinjer samt övriga större frågor hanteras alltid av styrelsen i sin helhet. In- och utbetalningar samt löpande bokföring sköts i nuläget av en redovisningskonsult. Ordföranden leder och samordnar styrelsens arbete, fram för allt i budget och ekonomifrågor (se mer under ordföranderollen). Sekreteraren sköter alla administrativa frågor som protokoll, medlemsregister, arkivering, anslagstavlor m.m. (se mer under sekreterarens uppgifter). Kommunikationsansvarige sköter allmän kommunikation till medlemmarna på Facebooksidan, svarar på mejl samt uppdaterar hemsida Kommunikation/hemsida (se mer under kommunikatörens uppgifter).

Våra mål i styrelsearbetet

 1. Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för föreningen och dess medlemmar i majoritet men alla medlemmar ska känna att vi gör något för dem som är positivt.
 2. Vi ska hela tiden sträva efter att utveckla verksamheten och området till det bättre. Det som inte gjorts tidigare ska göras och det som gjorts bra ska göras bättre.
 3. Vi ska skapa ett långsiktigt och ekonomisk hållbar verksamhet och inte bara fokusera på att lösa stundens problem.
 4. Vi ska hitta sätt att stärka områdets gemensamhet och öka trivselnivån med bra aktiviteter och faciliteter. Värdet med att ha en fastighet i Ramsdal måste ständigt förbättras.
 5. Vi ska ofta, bra och enhetligt (i den ordningen) kommunicera med våra medlemmar i båda riktningarna.
 6. Alla i styrelsen ska fungera som ett team som hjälper och stöttar varandra med de arbetsuppgifter som respektive område planerar och utför och följer upp. Det måste kännas att vi arbetar gemensamt samtidigt som var och en fullföljer och har fokus på sitt uppdrag på bästa sätt.
 7. Alla ska utföra arbetsuppgifterna noggrant i tid och rum och hålla de andra informerade om utvecklingen.
 8. Eventuella enskilda konflikter har alla inblandade skyldighet att på bästa sätt snarast lösa och det måste få vara högt i tak på mötena och alla måste visa hänsyn i tonläge och innehåll i det man framför.
 9. Vad gruppen tycker har företräde gentemot eget tyckande. Ensam är inte stark i styrelsearbetet.

Gör vi rätt kommer det att märkas på att om behov uppstår så kommer det att vara lättare att rekrytera nya till styrelsearbete och att fler fastighetsägare blir engagerade samt kommer på årsmöten och aktiviteter. Det försöker vi ha som mål även om det inte blir lätt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgift Ordförande

Arbetsuppgift Sekreteraren

Arbetsuppgift Skog och Mark

Arbetsuppgifter Vatten och Avlopp

Arbetsuppgifter Fritidsansvariga

Arbetsuppgift kommunikatören

Hanteras av Teknet

Up ↑