Viktig information gällande närvaro vid årsmöte 2020

Med anledning av det rådande läget, med hög risk för smittspridningen av coronaviruset och de rekommendationer som svenska myndigheter uppmanar till, så har styrelserna i Ekonomiska Föreningen i S:t Anna skärgård och Ramsdals vägföreningen vidtagit åtgärder för att reglera antalet närvarande medlemmar på årsmötet den 16 maj utanför Tomtkontoret i Ramsdal.

Regeringen har den 26 mars 2020 beslutat en lagrådsremiss med förslag till tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor. Se gärna https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalliga-regler-for-att-minimera-antalet-fysiska-deltagare-vid-bolags–och-foreningsstammor/ Den nya lagen föreslås träda i kraft 15 april. Den ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Man måste alltså enligt lag genomföra årsmötet för att årsredovisningen ska komma in till Bolagsverket i rätt tid. Det går enligt Bolagsverket inte att skjuta fram årsmöten. Se även https://bolagsverket.se/om/oss/corona/fragor-och-om-att-halla-bolags-eller-foreningsstämma-med-
anledning-av-coronaviruset-1.20704

För våran del innebär detta att antalet medlemmar på mötet, med hänsyn till risken för smittspridning inte får överstiga 50 personer. Ingen medlem förutom styrelserna behöver delta vid stämman och den som vill har möjlighet att göra sin röst hörd genom att lämna den skriftliga fullmakten till ett ombud. Fullmakten finns bifogad i detta utskick och även tillgängligt för utskrift på föreningarnas hemsidor www.ramsdalsvagforening.se eller www.https://ekf.ramsdal.se.
Ombudet ska vara medlem i föreningen och kan till skillnad från tidigare vara ombud för flera. Ombudet för sedan din talan under hela mötet så det är viktigt att ni är överens och har läst
igenom de förslag som ska röstas igenom.

Du som är ombud bör inte tillhöra någon av de riskgrupper som myndigheterna vill att vi skyddar extra från risken att smittas av virus.

Mötet kommer i år att hållas utomhus vid tomtkontoret och vi vädjar till deltagarna att hålla avstånd från varandra och hosta och nysa i armvecket.

Eftersom vi måste begränsa antalet mötesdeltagare så ska ombudet anmäla sig till styrelsen för att kunna få delta på stämman. Det gör man enklast via mejl till ekf@https://ekf.ramsdal.se eller till Hans Adamsson 070–541 49 75.

Om myndigheterna efter dagens datum ändrar rekommendationerna kan formen för årsmötet att komma att ändras. Vi återkommer naturligtvis då till alla medlemmar med vidare information. Vi ber er därför att kontinuerligt följa och sprida den information som publiceras på hemsidorna www.https://ekf.ramsdal.se och www.ramsdalsvagforening.se

Vänligen
Styrelserna för
Ramsdals vägförening och Ekonomiska föreningen i S:t Anna skärgård

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑