Mer gemenskap och mer kul att göra i Ramsdal!

Som ni känner till bedrivs sedan många år fotbollsskola och simskola under några semesterveckor i Ramsdal. Detta är uppskattade aktiviteter som brukar locka många deltagare. De senaste åren har det även ordnats träning för vuxna som har varit välbesökt. Festligheter kring Valborg och Midsommar är andra arrangemang som funnits. Med olika aktiviteter och evenemang ökar gemenskapen och engagemanget i Ramsdal. Inte minst är det värdefullt för barn och ungdomar att hitta vänner att hänga med under sommaren. En annan aspekt är att det också ökar områdets attraktionskraft.

Bra aktiviteter kräver dock engagemang hos oss Ramsdalsbor, och för att främja detta föreslås en ändrad organisation runt fritidsfrågorna. Efter ett antal möten med en grupp som jobbat med frågan har vi landat i att skapa en fritidssektion inom den befintliga Ekonomiska Föreningen. Sektionen skulle ha ett visst ekonomiskt stöd ifrån föreningen (likt det stöd som idag finns runt fotbolls- och simskoleaktiviteterna) men skulle i övrigt kunna jobba fristående för att realisera några av de idéer och det engagemang som vi vet finns hos oss som bor i Ramsdal.

Det som händer just nu är dels att få till en arbetsbeskrivning som gäller för fritidssektionen gentemot Ekonomiska Föreningen, så att vi vet vad Ekonomiska Föreningen ska bidra med och vad fritidssektionen förväntas göra. Ekonomiska föreningen kommer t ex ha fortsatt ansvar för alla anläggningar som tidigare. 

Men framför allt vill vi komma i kontakt med er som har idéer och vill engagera er på något sätt. Det behövs nya krafter för att bevara och utveckla fotbollsskolan och simskolan, men också för att utveckla helt nya saker, t.ex. tävlingar, fester, kurser, läsecirklar  ungdomskvällar. Sektionen kommer ha arbetsgrupper för olika fritidsaktiviteter, och man kan välja att engagera sig mycket eller lite beroende på intresse och möjligheter. Vi skulle vilja ha både yngre och äldre aktiva i sektionen, helst jämnt fördelat mellan könen, så att vi skapar attraktivitet för alla oss som bor här. Sektionen kan ta vara på idéer, men kommer inte kunna göra något utan ett större engagemang.  Kontakta gärna ordförande Emil Selse om ni har något ni vill förverkliga, kanske redan för nästa år! (emil@selse.se)

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑