Korsnäs, ett nytt naturreservat

Passdalsån vid Korsnäs är sedan länge utpekad som riksintressant för sina värden för lekande fisk. Nu skyddas ån, som även ingår i EU:s Natura 2000-nätverk, tillsammans med det vackra kulturlandskapet omkring.

Linköpings stift är markägare vid Korsnäs. Stiftet har genom sin arrendator vårdat betesmarkerna och framöver kan skötseln utvecklas än mer. Det finns planer på att återställa en del fuktängar mot havet och att minska kornas tramp i den värdefulla vattenmiljön. Kanske kan skogsbete införas igen.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑